Cennik
userplus32.png

Cennik

 • UWAGA! Kwaterowanie do akademików na rok 2021/2022 odbywa się od 28.09.2021. Pobyt w dniu 28-30.09.2021 uważa się za opłacony przez wniesienie należności za październik 2021 pod warunkiem, że miejsce zostało przyznane na rok akademicki 2021/2022./dotyczy osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia lub na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz dnia 30 września 2021 /dotyczy studentów pozostałych lat/

 • Dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza:

  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju dwuosobowym - 490 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Zbyszko) – 640 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym (DS Jagienka) - 660 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym przystosowanym (DS ,,Zbyszko’’ i DS ,,Jagienka’’) - 630 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym z aneksem kuchennym (DS Zbyszko, DS Jagienka) – 690 zł
  • opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym dużym dla doktorantów DS ,,Zbyszko’’ - 660 zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju dwuosobowym – 40 zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym – 60 zł
  • opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) w pokoju jednoosobowym dużym - 80 zł
  • opłata za pobyt gościa w godzinach nocnych (za noc) - 10zł
 • Dla pracowników UAM, studentów innych uczelni oraz osób będących pracownikami jednostek MNiSW

  • do wyżej wymienionych opłat dolicza się stawkę 8% vat.
 • Po zakwaterowaniu się w administracji każdy student ma obowiązek zgłoszenia się do magazynu pościeli (pokój nr 12 w piwnicy) w celu pobrania pościeli i koca oraz podpisania karty wyposażenia

 • Opłata za miejsce w domu studenckim winna być uiszczana przez mieszkańca do 15 dnia każdego miesiąca z zaznaczeniem miesiąca i roku akademickiego, za który opłata jest wnoszona. Jeżeli student opóźni się z wniesieniem opłaty za zakwaterowanie,system USOS automatycznie nalicza odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto uczelni. Wszystkim mieszkańcom przypominamy o terminowym płaceniu za miejsce w domu studenckim.

 • Umowa w dwóch egzemplarzach podpisywana jest podczas meldowania w administracji. Objęcie i zdanie pokoju w DS wraz z wyposażeniem następuje protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Mieszkaniec DS ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie powierzonego sobie pokoju i odpowiada za szkody w nim wyrządzone. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju w równej mierze. Wartość wyrządzonej szkody określa każdorazowo Kierownik DS w oparciu o kalkulację poniesionych strat. Z treścią umowy można zapoznać się w dziale Dokumenty.

 • Kaucja w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce w DS Zbyszko lub DS Jagienka obowiązuje wszystkich mieszkańców Domu Studenckiego Zbyszko i Domu Studenckiego Jagienka. Kaucję należy wpłacić na specjalne konto podane w umowie w ciągu 15 dni od dnia zameldowania. Procedura zwrotu kaucji rozpoczyna się w dniu wymeldowania z DS Zbyszko lub DS Jagienka. Kaucja zostanie zwrócona Studentowi – na jego wniosek – w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Student jest zobowiązany do wskazania we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot kaucji. Wniosek o zwrot kaucji dostępny jest w dziale Dokumenty. Wypełniony wniosek można złożyć w administracji w momencie wymeldowania lub wysłać podpisany i zeskanowany dokument na adres zbij@amu.edu.pl lub winiecka@amu.edu.pl