Meldunek
userplus32.png

Zameldowanie

 • UWAGA! Kwaterowanie do akademików na rok 2017/2018 odbywa się od 28.09.2017. Pobyt w dniu 28-30.09.2017 uważa się za opłacony przez wniesienie nalezności za październik 2017 pod warunkiem, że miejsce zostało przyznane na rok akademicki 2017/2018.

 • Przydział miejsca do DS Zbyszko lub DS Jagienka dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dokonywany jest przez właściwy Dziekanat lub Dział Nauczania UAM. Dopiero po otrzymaniu miejsca należy zgłosić się do administracji domu studenckiego "Zbyszko" lub domu studenckiego "Jagienka" przy ul. Piątkowskiej 80 (DS Zbyszko parter pokój nr 7, DS Jagienka parter pokój nr 12) celem zameldowania i przydzielenia pokoju.

 • Potrzebne dokumenty:
  • dowód osobisty lub paszport (dotyczy obcokrajowców)
  • aktualne zdjęcie
  • dowód wpłaty za pierwszy miesiąc
 • Konta bankowe do opłat i kaucji. Indywidualne numery kont bankowych osobne dla kaucji oraz do miesięcznych opłat za miejsce w DS Zbyszko lub DS Jagienka dostępne są w systemie USOSWeb. Konta bankowe w systemie USOS pojawiają się zwykle pod koniec września. Konta bankowe są także wydrukowane na umowie podpisywanej w dniu zameldowania ( wzór umowy KLIKNIJ )

 • Po zakwaterowaniu się w administracji każdy student ma obowiązek zgłoszenia się do magazynu pościeli (pokój nr 12 w piwnicy) w celu pobrania pościeli i koca oraz podpisania karty wyposażenia.

 • Opłata za miejsce w domu studenckim winna być uiszczana przez mieszkańca do 15 dnia każdego miesiąca z zaznaczeniem miesiąca i roku akademickiego, za który opłata jest wnoszona.

 • Jeżeli student opóźni się z wniesieniem opłaty za zakwaterowanie, system USOS automatycznie nalicza odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto uczelni. Wszystkim mieszkańcom przypominamy o terminowym płaceniu za miejsce w domu studenckim.

 • Umowa określająca warunki zakwaterowania Zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obowiązują kaucje oraz umowy określające warunki zakwaterowania w Domach Studenckich UAM. Umowa w dwóch egzemplarzach podpisywana jest podczas meldowania w administracji. Objęcie i zdanie pokoju w DS wraz z wyposażeniem następuje protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Mieszkaniec DS ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie powierzonego sobie pokoju i odpowiada za szkody w nim wyrządzone. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju w równej mierze. Wartość wyrządzonej szkody określa każdorazowo Kierownik DS w oparciu o kalkulację poniesionych strat. Z treścią umowy można zapoznać się w dziale Dokumenty.


 • Kaucja w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce w DS Zbyszko lub DS Jagienka obowiązuje wszystkich mieszkańców Domu Studenckiego Zbyszko i Domu Studenckiego Jagienka. Kaucję należy wpłacić na specjalne konto podane w umowie w ciągu dwóch tygodni od dnia zameldowania. Procedura zwrotu kaucji rozpoczyna się w dniu wymeldowania z DS Zbyszko lub DS Jagienka. Kaucja zostanie zwrócona Studentowi – na jego wniosek – w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku zawarcia nowej umowy o zakwaterowanie na kolejny rok studiów, brak wniosku oznacza zgodę Studenta na pozostawienie kaucji na koncie UAM na czas trwania kolejnej umowy. Student jest zobowiązany do wskazania we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot kaucji. Wniosek o zwrot kaucji dostępny jest w dziale DOKUMENTY. Wypełniony wniosek można złożyć w administracji w momencie wymeldowania lub wysłać podpisany i zeskanowany dokument na adres zbyszkoijagienka@amu.edu.pl

userminus32.png

Wymeldowanie

 • UWAGA! W przypadku wykwaterowania pobyt w akademiku w dniach 1 i 4 lipca 2018 uważa się za opłacony przez wniesienie nalezności za czerwiec 2018 pod warunkiem, że poprzednio miejsce zostało przyznane na czas nie krótszy niż 30 dni poprzedzających okres o którym mowa.

 • Studenci wyprowadzający się z akademika zobowiązani są do uregulowania opłaty za wszystkie miesiące pobytu w akademiku i do dopełnienia niezbędnych formalności według następującej kolejności:
  • zdać pobrane rzeczy: koc, pościel (powłoka, powłoczka, prześcieradło) w magazynie (pokój 12);
  • zdać pokój konserwatorom (elektryk, hydraulik, stolarz-ślusarz), karta od konserwatorów znajduje się u Pani pokojowej danego piętra;
  • zdać czysty pokój i łazienkę (prysznic, wc, umywalkę) oraz klucz u pań pokojowych do godz. 14:00;
  • zdać w administracji do godziny 15:00 :
   • kartę mieszkańca
   • kartę od pań pokojowych (protokół zdawczo-odbiorczy
   • kartę od konserwatorów
   • kartę wyposażenia studenta (kartę magazynową)
   • druk potwierdzający zdanie klucza
 • Ostatnia osoba wyprowadzająca się z pokoju zobowiązana jest do odmrożenia i umycia lodówki.